සූර්ය බැටරි

  • 6-CNJ-100 ජෙල් බැටරි පිරිවිතර
  • 6-CNJ-200 ජෙල් බැටරි පිරිවිතර
  • 6-CNJ-250 ජෙල් බැටරි පිරිවිතර